Mencius Chinese Sayings & Quotes

Mencius is an important representative of Confucianism after Confucius. Contemporary scholars regard Confucius and Mencius as Socrates and Plato of the East.   Mèngzǐ shì jì kǒngzǐ hòu rújiā de zhòngyào dàibiǎo rénwù, hòushì zūnchēng wèi ‘kǒng mèng’. Dāngdài xuézhě bǎ kǒngzǐ hé mèngzǐ bǐ