Confucius Quotes & Confucius Say

confucius

Confucius  is a great thinker. Confucius  has influenced China for thousands of years.

 

 Kǒngzǐ shì yī wèi wěidà de sīxiǎngjiā, tā de rújiā xuépài yǐngxiǎngle zhōngguó jǐ qiān nián.

孔子是一位伟大的思想家,他的儒家学派影响了中国几千年。

 

 

详细介绍 (Language switch on upper right )

Confucius and Confucianism

Kǒngzǐ shì zhōngguó gǔdài yī wèi wěidà de sīxiǎngjiā hé jiàoyù jiā. Kǒngzǐ chuànglìle ‘rújiā’ xuépài, tíchàng ‘rén’ài’, zhòngshì jiàoyù, tíchàng dúshūrén ‘xiūshēn, qí jiā, zhìguó’ de ‘rùshì’ guānniàn.

孔子是中国古代一位伟大的思想家和教育家。孔子创立了‘儒家’学派,提倡‘仁爱’,重视教育,提倡读书人‘修身, 齐家, 治国’的‘入世’观念。

 

Kǒngzǐ chuànglì de rújiā xuépài yǐngxiǎngle zhōngguó jǐ qiān nián.‘Rújiā’ xuépài bìng bùshì zōngjiào, dàn ‘rújiā’ sīxiǎng zài zhōngguó wénhuà dì dìwèi hǎobǐ ōuzhōu de jīdūjiào, ālābó de yīsīlán jiào, nǐ kěyǐ jiāng ‘rújiā’ de sīxiǎng kàn zuò zhōngguó chuántǒng wénhuà de zhòngyào jīyīn.

孔子创立的儒家学派影响了中国几千年。‘儒家’学派并不是宗教,但‘儒家’思想在中国文化的地位好比欧洲的基督教,阿拉伯的伊斯兰教,你可以将‘儒家’的思想看作中国传统文化的重要基因。

 

 

 

Confucius Quotes & Say

“Lúnyǔ” shì kǒngzǐ de dìzǐ jiāng kǒngzǐ de yánxíng biān chéng de yǔlù wénjí. Zhèlǐ zhāilù yīxiē lúnyǔ jīngdiǎn jùzi:

《论语》是孔子的弟子将孔子的言行编成的语录文集。这里摘录一些论语经典句子:

 

1.Mò ér shí zhī, xué ér bùyàn, huìrénbùjuàn, hé yǒu yú wǒ zāi.

默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉。

默默地记住(所学的知识),学习不觉得厌烦,教人不知道疲倦,这对我来说有什么因难呢?

 

2.Sān rénxíng, bì yǒu wǒ shī yān. Zé qí shàn zhě ér cóng zhī, qí bùshàn zhě ér gǎi zhī.

三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之。

几个人在一起走路,其中一定有人可以当我的老师。应当选择他们的优点去学习,对他们的缺点,要注意改正

 

3.Shì bù kěyǐ bù hóngyì, rèn zhòng ér dào yuǎn. Rén yǐwéi yǐ rèn, bù yì zhòng hū? Sǐ érhòu yǐ, bù yì yuǎn hū?

士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为已任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

一个真正的有责任的人,必须具有坚韧的意志,因为他背负的责任重大而实现的道路很漫长。因为以仁为自己的责任,所以是重大的责任。因为以生命的结束作为任务的结束,所以实现仁的道路是漫长而遥远的。

 

4.Jūnzǐ tǎndàng dàng, xiǎo rén zhǎng qī qī.

君子坦荡荡,小人长戚戚。

君子心胸宽广,能够包容别人;小人爱斤斤计较,心胸狭窄。

 

5. Mǐn ér hàoxué, bùchǐxiàwèn, shì yǐ wèi zhī “wén” yě.

敏而好学,不耻下问,是以谓之“文”也。

意思是不以向地位、学问较自己低的人请教为可耻。所以可以用“文”字作为他的谥号。

 

6. Zhīzhī zhě bùrú hǎo zhī zhě, hǎo zhī zhě bùrú lè zhī zhě.

知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

懂得它的人,不如爱好它的人;爱好它的人,又不如以它为乐的人。

 

7. Niǎo zhī jiàng sǐ, qí míng yě āi; rén zhī jiàng sǐ, qí yán yě shàn.

鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。

鸟快要死的时候,鸣叫的声音是悲哀的;人快要死的时候,说出来的话也是善良的。

 

8. Xìng xiāngjìn yě, xíxiāngyuǎn yě.

性相近也,习相远也。

人在刚出生时,本性都是善良的,性情也很相近。但随着各自生存环境的不同变化和影响,每个人的习性就会产生差异。

 

9. Xué ér shí xí zhī, bù yì shuō hū? Yǒupéng zì yuǎnfāng lái, bù yì lè hū? Rén bùzhī ér bù yùn, bù yì jūnzǐ hū?

学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?

学了又时常温习和练习,不是很愉快吗?有志同道合的人从远方来,不是很令人高兴的吗?人家不了解我,我也不怨恨、恼怒,不也是一个有德的君子吗?

 

10. Sānjūn kě duó shuài yě, pǐfū bùkě duó zhì yě.

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

军队可以丧失主帅,一个人不可丧失志气。意思是三军之勇在人,匹夫之志在己。故帅可夺而志不可夺。如可夺,则亦不足谓之志矣。

 

11. Wēngù ér zhī xīn, kěyǐ wéi shī yǐ.

温故而知新,可以为师矣。

温习学过的知识时,能从中获得新知识的人,就可以做老师了。

 

12. Wēngù ér zhī xīn, kěyǐ wéi shī yǐ.

小不忍,则乱大谋。

小事上不能忍耐,就会坏了大事。这里的小事包括小忿怒和小仁小惠两个意思,即妇人之仁不能忍于爱;匹夫之勇,不能忍于忿,皆能乱大谋。

 

13. Rén wú yuǎnlǜ, bì yǒu jìn yōu.

人无远虑,必有近忧。

一个人如果没有长远打算,忧患很快就会出现。

 

14. Gōng yù shàn qí shì, bì xiān lì qí qì.

工欲善其事,必先利其器。

工匠要想做好他的工作,一定要先准备好他的工具。这是一种比喻,即如想做好一件事,必须先具备做这件事的先决条件才能事半功倍。

 

15. Jǐ suǒ bù yù, wù shī yú rén.

己所不欲,勿施于人。

自己不想做的事情,就不要加给别人。

 

16. Yǐ zhí bàoyuàn, yǐ dé bào dé.

以直报怨,以德报德。

用公平正直来对待怨恨,以恩德来报答恩德。

 

17. Yǒu jiào wú lèi

有教无类

我对凡来求学的人,都无区别地加以教育。

 

18. Zhīzhī wéi zhīzhī, bùzhī wéi bùzhī, shì zhīyě.

知之为知之,不知为不知,是知也。

懂就就懂,不懂就说不懂,才是聪明人。

 

 

 

 

 

 

 

 

Write a comment