Mencius Chinese Sayings & Quotes

Mencius

Mencius is an important representative of Confucianism after Confucius. Contemporary scholars regard Confucius and Mencius as Socrates and Plato of the East.

 

Mèngzǐ shì jì kǒngzǐ hòu rújiā de zhòngyào dàibiǎo rénwù, hòushì zūnchēng wèi ‘kǒng mèng’. Dāngdài xuézhě bǎ kǒngzǐ hé mèngzǐ bǐ zuò dōngfāng de sū gélā dǐ hé bólātú.

孟子是继孔子后儒家的重要代表人物,后世尊称为‘孔孟’。当代学者把孔子和孟子比作东方的苏格拉底和柏拉图 。

 

 

详细介绍 (Language switch on upper right )

Mencius and Confucius –‘孔孟之道’

Zài rújiā de chuántǒng zhōng, kǒngzǐ hé mèngzǐ zǒng shì xíngyǐng xiāng suí. Kǒngzǐ zhǔzhāng ‘rén’, mèngzǐ zhǔzhāng ‘yì’, tāmen de zōngzhǐ yě shǐzhōng xiāng pèihé,‘kǒngmèngzhīdào’ zhǐ de jiùshì rújiā xuéshuō.

在儒家的传统中,孔子和孟子总是形影相随。孔子主张‘仁’,孟子主张‘义’,他们的宗旨也始终相配合,‘孔孟之道’指的就是儒家学说。

 

Yǐ rúxué wéi zhǔtǐ de zhōngguó wénhuà shì wéiyī cóng wèi zhòng duàn, yánxù zhìjīn de yī zhǒng wénhuà, bìngqiě yuǎn bō hǎiwài, yǐ wěidà de rénwén jīngshén———réndào (rénwén), réndào, wénmíng, héxié, zhōng dào sīxiǎng fúshè dào zhōubiān guójiā, xíngchéng guǎngdà de rújiā wénhuà quān.

以儒学为主体的中国文化是唯一从未中断、延续至今的一种文化,并且远播海外,以伟大的人文精神———人道(人文)、仁道、文明、和谐、中道思想辐射到周边国家,形成广大的儒家文化圈。

 

 

 

 

Mencius Sayings & Quotes

Mèngzǐzhe yǒu “mèngzǐ” yī shū. Shū zhōng bù shǎo míngyán jǐngjù duì hòushì yǐngxiǎng shēnyuǎn.

孟子著有《孟子》一书。书中不少名言警句对后世影响深远。

 

1.Tiānshí bùrú dìlì, dìlì bùrú rén hé.

天时不如地利,地利不如人和。

有利于作战的天气和时令比不上有利于作战的地理形势,而有利于作战的地理形势也比不上作战中的人心所向和内部团结 。

 

2.Fùguì bùnéng yín, pínjiàn bùnéng yí, wēiwǔ bùnéng qū.

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

在富贵时,能使自己节制而不挥霍;在贫贱时不要改变自己的意志;在强权下不能改变自己的态度,这样才是大丈夫。

 

3.Qióng zé dúshànqíshēn, dá zé jiān jì tiānxià.

穷则独善其身,达则兼济天下。

一个人在不得志的时候,就要洁身自好,注重提高个人修养和品德;一个人在得志显达的时候,就要想着把善发扬光大,有惩恶扬善之意.

 

4.Lǎo wú lǎo yǐ jí rén zhī lǎo,yòu wú yòu yǐ jí rén zhī yòu

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

‘赡养孝敬自己的长辈时,也不要忘了别人家里的长辈;在呵护抚育自己的子女时,也要爱护别人家里的孩子’ 。

 

 

5.Dé dào zhě duō zhù, shī dào zhě guǎ zhù.

得道者多助,失道者寡助。

指站在正义、仁义方面,会得到多数人的支持帮助;违背道义、仁义,必然陷于孤立。

 

6.Gù tiān jiāng jiàng dàrèn yú sī rén yě, bì xiān kǔ qí xīnzhì, láo qí jīngǔ, è qí tǐ fū, kōngfá qí shēn, xíng fú luàn qí suǒ wéi, suǒyǐ dòngxīn rěn xìng, céng yì qí suǒ bùnéng.

故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

所以上天将要降落重大责任在这样的人身上,一定要道先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿,以致肌肤消瘦,使他受贫困之苦,使他做的事颠倒错乱,总不如意,通过那些来使他的内心警觉,使他的性格坚定,增加他不具备的才能。

 

7.Mín wéi guì, shèjì cì zhī, jūn wèi qīng.

民为贵,社稷次之,君为轻。

百姓最为重要,国家其次,国君为轻。

 

8.Shēng yú yōuhuàn, sǐ yú ānlè.

生于忧患,死于安乐。

忧虑祸患能使人(或国家)生存发展,而安逸享乐会使人(或国家)走向灭亡。

 

9.Yú, wǒ suǒ yù yě; xióng zhǎng, yì wǒ suǒ yù yě. Èr zhě bùkě dé jiān, shě yú ér qǔ xióng zhǎng zhě yě. Shēng, yì wǒ suǒ yù yě: Yì, yì wǒ suǒ yù yě. Èr zhě bùkě dé jiān, shě shēng ér qǔ yì zhě yě.

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也:义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

鱼是我所喜爱的,熊掌也是我所喜爱的,如果这两种东西不能同时都得到的话,那么我就只好放弃鱼而选取熊掌了。生命是我所喜爱的,道义也是我所喜爱的,如果这两样东西不能同时都具有的话,那么我就只好牺牲生命而选取道义了。

 

 

 

Write a comment