Learn Chinese Yangtze River 学中文/长江

Learn Chinese Yangtze River 学中文/长江

Learn Chinese Yangtze River 学中文/长江

HSK 扩展阅读  &  Get a < Free Chinese class>

 

The Yangtze River is the longest river in China and the longest in Asia. With a total length of 6,387 kilometers, the Yangtze River ranks third in the world after the Nile River in Africa and the Amazon River in South America.

长江,是中国最‘长’ 也是亚洲最‘长’的河流。 长江全长6387公里,仅次于非洲的尼罗河和南美洲的亚马孙河,居世界第三位。

Chángjiāng, shì zhōngguó zuì ‘zhǎng’ yěshì yàzhōu zuì ‘zhǎng’ de héliú. Chángjiāng quán zhǎng 6387 gōnglǐ, jǐn cì yú fēizhōu de níluóhé hé nán měizhōu de yàmǎsūn hé, jū shìjiè dì sān wèi.

 

Going down the Yangtze River, you can see the basic topography of China, from west to east, in three steps from high to low. The Yangtze River originates from the Qinghai-Tibet Plateau, the roof of the world, and flows from the plateau to the hilly and plain areas from west to east, from Qinghai, Tibet, through Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi and other places, and finally flows from Shanghai to the East China Sea.

从长江顺流而下,可以看到中国基本的地形地貌,由西往东,呈三个阶梯状由高到低。长江发源于世界屋脊青藏高原,自西向东从高原流向丘陵平原地区,从青海,西藏经过四川,重庆,流经湖北,湖南,江西等地,最后从上海流入东海。

Cóng chángjiāng shùn liú ér xià, kěyǐ kàn dào zhōngguó jīběn dì dìxíng dìmào, yóu xī wǎng dōng, chéng sān gè jiētī zhuàng yóu gāo dào dī. Chángjiāng fāyuán yú shìjiè wūjí qīngzàng gāoyuán, zì xīxiàng dōng cóng gāoyuán liúxiàng qiūlíng píngyuán dìqū, cóng qīnghǎi, xīzàng jīngguò sìchuān, chóngqìng, liú jīng húběi, húnán, jiāngxī děng dì, zuìhòu cóng shànghǎi liúrù dōnghǎi.

 

Learn Chinese Yangtze River 学中文/长江

Learn Chinese Yangtze River 学中文/长江

 

 

The Three Gorges of the Yangtze River is located in the section from Chongqing to Yichang, Hubei. This is the largest water conservancy project in the world. The dam is 2,335 meters long, 115 meters wide at the bottom and 40 meters wide at the top.

长江三峡位于长江的重庆到湖北宜昌地段,这是世界上最大的水利工程,大坝长2335米,底宽115米,顶宽40米,航道的上下最大落差为113米.

Chángjiāng sānxiá wèiyú chángjiāng de chóngqìng dào húběi yíchāng dìduàn, zhè shì shìjiè shàng zuìdà de shuǐlì gōngchéng, dà bà zhǎng 2335 mǐ, dǐ kuān 115 mǐ, dǐng kuān 40 mǐ, hángdào de shàngxià zuìdà luòchā wèi 113 mǐ.

 

 

The middle and lower reaches of the Yangtze River plain is a densely populated and economically developed area, with big cities such as Wuhan and Shanghai. At present, the population and economic proportion of the Yangtze River basin has exceeded 40% of China’s.

长江中下游平原多是人口稠密,经济发达的地区,有武汉,上海等大城市。目前,长江流域的人口和经济比重已经超过中国的40%。

Chángjiāng zhòng xiàyóu píngyuán shì rénkǒu chóumì, jīngjì fādá dì dìqū, yǒu wǔhàn, shànghǎi děng dà chéngshì. Mùqián, chángjiāng liúyù de rénkǒu hé jīngjì bǐzhòng yǐjīng chāoguò zhōngguó de 40%.

 

 

 

–Learn Chinese Yangtze River 学中文/长江

 

Try a Free Chinese Class

free chinese class

free chinese class

 

 

 

 

 

Write a comment